Dzi mamy: rod, 07-12-2022, a do koca roku pozostao: 25 dni,

  Strona główna
  Status prawny
  Tryb działania Spółki
  Działalnosć i usługi
  Władze i organizacja Spółki
  Struktura własnościowa
  Numery kont bankowych
  Rejestry, ewidencje i archiwa
  Załatwianie spraw
  Godziny pracy
 
  Nabór na stanowiska pracy
  Informacje o przetargach
  Sprzedaż / Najem nieruchomości
  Ogłoszenia i komunikaty
  Wydarzenia
  Informacje techniczne/ostrzeżenia
  PROGRAM MIESZKANIE NA START
  REWITALIZACJA MIASTA PIŁY
  Informacje dla przyszłych najemców
 
  Zasady Ochrony Danych Osobowych
  Udostępnianie danych
  Instrukcja obsługi BIP
  Deklaracja dostępności
  Rejestr zmian
  Redakcja
  Kontakt
INFORMACJE O PRZETARGACH

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Stosownie do zapisów ustawy informujemy, że Pilskie TBS Sp. z o.o. prowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem miniPortalu dostępnego pod adresem:https://miniportal.uzp.gov.pl

Dodatkowo ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacje warunków zamówienia oraz wyniki postępowań będą zamieszczane w dalszym ciągu na stronie internetowej www.pilskietbs.pl

Pozostałe postępowania o udzielenie zamówień publicznych, prowadzone w trybie pozaustawowym, są prowadzone na dotychczasowych zasadach.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE
 • Docieplenie ścian szczytowych budynku przy ul. Kochanowskiego 2AB, Wyszyńskiego 6-8, Prusa 1-3 w Pile- data zamieszczenia: 20.09.2022r; data otwarcia ofert: 05.10.2022r.
  Załączone dokumenty
  ogłoszenie o wyniku postępowania
  informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  informacja po otwarciu ofert
  informacja o kwocie
  ogłoszenie
  SWZ
  kosztorys
  POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE
 • Docieplenie ścian szczytowych budynku przy ul. Chojnickiej 2-4-6-8-10-12 w Pile- data zamieszczenia: 20.09.2022r; data otwarcia ofert: 05.10.2022r.
  Załączone dokumenty
  ogłoszenie o wyniku postępowania
  informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  informacja po otwarciu ofert
  informacja o kwocie
  ogłoszenie
  SWZ
  kosztorys  POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE
 • Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Konarskiego 35 w Pile - POSTĘPOWANIE POZA USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - data zamieszczenia: 17.08.2022r; data otwarcia ofert: 01.09.2022r.
  Załączone dokumenty
  wybór najkorzystniejszej oferty
  informacja po otwarciu ofert
  ogłoszenie
  SWZ
  kosztorys
  dokumentacja  POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE
 • Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej Nr 3 - II etap realizacji inwestycji w rejonie ul.Andersa w Pile- data zamieszczenia: 18.11.2021r; data otwarcia ofert: 21.12.2021r.
  Załączone dokumenty
  Ogłoszenie o wyniku postępowania - 19.01.2022r.
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 19.01.2022r.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 27.12.2021r.
  Informacja po otwarciu ofert - 21.12.2021r.
  Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 21.12.2021r.
  ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-15.12.2021r.
  zmiana swz-15.12.2021r.
  zmiana swz-08.12.2021r.
  swz
  ogłoszenie o zamówieniu
  decyzje,pozwolenia warunki
  dodatkowe informacje
  dokumentacja 1
  dokumentacja 2
  dokumentacja 3
  dokumentacja 4 - opinia geotechniczna
  harmonogram_rzeczowo_finansowy
  kosztorysy - materiał pomocniczy
  pozwolenie na budowę
  specyfikacje

  POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE
 • Piła: Dobudowa balkonów do mieszkań w budynku przy ul. Ludowej 12-14-16-18 w Pile - POSTĘPOWANIE POZA USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - data zamieszczenia: 18.06.2021r; data otwarcia ofert: 30.06.2021r.
  Załączone dokumenty
  ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
  informacja po otwarciu ofert
  ogłoszenie
  SWZ
  zakres rzeczowy I etapu dobudowy balkonów
  rysunek elewacji południowej budynku z oznaczeniem pionów mieszkań do realizacji I etapu dobudowy balkonów
  kosztorys- charakter poglądowy
  dokumentacja  POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE
 • Utrzymanie czystości budynków mieszkalnych wielorodzinnych i utrzymanie terenów wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych Pilskiego TBS Sp. z o.o. - data zamieszczenia: 14.05.2021r; data otwarcia ofert: 25.05.2021r.
  Załączone dokumenty
  Ogłoszenie o wyniku postępowania - 01.06.2021r.
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 31.05.2021r.
  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 31.05.2021r.
  Informacja po otwarciu ofert - 25.05.2021r.
  Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 25.05.2021r.
  zapytanie do SWZ- 20.05.2021r.
  zapytanie do SWZ- 19.05.2021r.
  ogłoszenie
  siwz
  mapki nieruchomości
  POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE
 • Piła: Zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Okrzei 15-17 w Pile - POSTĘPOWANIE POZA USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - data zamieszczenia: 21.04.2021r; data otwarcia ofert: 07.05.2021r.
  Załączone dokumenty
  ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  informacja po otwarciu ofert
  ogłoszenie
  SIWZ
  kosztorys
  SIWZ- bramy
  dokumentacja-mapki, przekroje


 • Data ostatniej aktualizacji: 02.12.2022r.
  Wprowadzajacy zmiany: Sławomir Żebrowski, osoba odpowiedzialna za tresci: Sławomir Żebrowski
     do góry       do góry